ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Duvidas

Duvidas Referente a qualquer serviço

 XX Host - Todos os assuntos

Assuntos relacionados a qualquer tipo de serviço

 Migração

Migração de Contas

 Financeiro

Assuntos relacionados a pagamentos. depósitos bancários, etc...

 Instalação De Script

Instalação totalmente grátis

 Instalação Atendimento Online

Solicite a instalação de um atendimento online em seu site

 Pré venda

Primeiro contato após sua adquirir um produto

 Suporte Tecnico

Suporte para todas as areas